بایگانی برچسب: s

تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال (قسمت 2)

قبل از مطالعه این پست توصیه میشود به قسمت 1 تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال مراجعه فرمایید.

ادامه:

مثال از حل تحلیل تقریبی قاب تحت اثر نیروی جانبی:

تحلیل تقریبی قابهای ساختمانی به روش پرتال

ادامه خواندن تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال (قسمت 2)