if ( function_exists('register_sidebar') ) register_sidebar(array( 'name' => 'Homepage Sidebar', 'id' => 'homepage-sidebar', 'before_widget' => '', 'after_widget' => '
', 'before_title' => '
', 'after_title' => '
', )); function my_function_admin_bar(){ return false; } if ( function_exists('register_sidebar') ) { register_sidebar(array( 'name' => 'Promote', 'id' => 'promote-sidebar', 'description' => 'Appears as the sidebar on the promote page', 'before_widget' => '
 • ', 'after_widget' => '
 • ', 'before_title' => '

  ', 'after_title' => '

  ', )); } function catch_that_image() { global $post, $posts; $first_img = ''; ob_start(); ob_end_clean(); $output = preg_match_all('//i', $post->post_content, $matches); $first_img = $matches [1] [0]; // no image found display default image instead if(empty($first_img)){ $first_img = "/images/default.jpg"; } return $first_img; } add_filter( 'show_admin_bar' , 'my_function_admin_bar'); ?> سیویلتکت: جزوه مهندسی زلزله

  تبلیغات

   

  (امکاناتی از قبیل چت, ثبت و نمایش رزومه, تغییر حالت و ...)


   

  موضوعات

  آمار و اطلاعات

 • مطالب جدید را در ایمیل دریافت کنید!

  Email:
 • 
  بازدید :
  تعداد صفحات =۱۰۱ صفحه
  قیمت = ۸۰۰۰ تومان
  نوع جزوه: جزوه دست نویس اسکن شده با کیفیت بالا با فرمت پی دی اف

  این جزوه را میتوان یکی از کاملترین جزوه های مهندسی زلزله دانست. این جزوه از مفاهیم مقدماتی مهندسی زلزله آغاز شده و در ادامه به مفاهیم بسیار پیشرفته تر در این زمینه میرسد. برخی از مطالبی که در این جزوه میتوان یافت در زیر آورده شده است:

  جزوه مهندسی زلزله

  بخش زلزله شناسی و زمین شناسی:

   نظریه زمین یکپارچه – نظریه جابجایی قاره ها (نظریه تکتونیک صفحه ای)

  انواع مرزهای صفحه های تکتونیک (واگرا – همگرا – لغزان)

  مفهومات مهم علم زلزله شناسی

  انواع امواج لرزه ای (امواج درونی یا حجمی : موج P یا فشاری یا اولیه – موج S برشی یا ثانوی | امواج سطحی یا طولانی: امواج لاو – امواج رایلی)

  مقایسه سرعت امواج مختلف

  سرعت انتشار امواج درون زمین و یافتن فاصله کانونی

  مقیاس های اندازه گیری بزرگای زلزله (مقیاس بزرگای محلی – مقیاس بزرگا برای امواج درونی زمین – مقیاس بزرگا بر اسا امواج سطحی – مقیاس بزرگای گشتاوری)

  مقیاس اندازه گیری شدت زلزله (مقیاس مرکالی)

  شرح و مقایسه مقیاسهای مختلف + مزیتها و معایب هر کدام

  بخش مهندسی زلزله:

  انواع بارهای وارده به سازه

  مفاهیم اصلی مهندسی زلزله ( سختی – میرایی – اینرسی و …)

  مجزا سازی

  درجه آزادی سیستمها (سیستمهای یک درجه آزاد – دو درجه آزاد و …) و معادله حرکت هر کدام از آنها

  ارتعاش میرای آزاد

  ارتعاش میرای واداشته

  پاسخ به تحریکات زلزله ( پاسخ بار ضربه ای – پاسخ به بار دینامیکی)

  دینامیک سازه های چند درجه آزاد

  مود شکل های سازه های برشی (مدل زنجیری)

  معادله حرکت مودها

  تعامد مود شکلها

  تعیین پاسخ تاریخچه زمانی ارتعاش واداشته

  محاسبه اجرام مودی

  محاسبه سختی های مودی

  روش دینامیکی طیفی

  طیف طرح

  معادله حرکت یک سیستم n درجه آزاد تحت شتاب تک مولفه ای زلزله

  ضریب تحریک / تاثیر زلزله در مود jام سازه

  ضریب مشارکت مودی

  حداکثر تغییر مکان طبقات یک سازه برشی در مود j ام

  حداکثر نیروی وارد بر طبقات سازه برشی در مود j ام

  جرم موثر مودی

  ترکیب مودها

  روش SRSS – روش ABS – روش CQC

  روش تحلیل استاتیکی معادل یا شبه استاتیکی یا شبه دینامیکی

  منحنی خطر زلزله

  (آموزش نحوه خرید)
  نظرات

  تبلیغات


  مهندس گرامی - با وارد کردن ایمیل خود در زیر میتوانید مطالب جدید سیویلتکت را در ایمیل خود دریافت کنید. با تشکر

  Email:

  تبلیغات متنی

  Visit Iran! Learn about the beauties of the cradle of civilization
  تبليغات متني
  تبليغ متني سايت و وبلاگ شما در اين مكان

  مطالب خواندنی عمران و معماری