بایگانی برچسب: s

عکسهایی از اجرای صحیح سازه های بتنی

اگر به خاطر داشته باشید مدتی پیش 3 سری تصاویر اشکالات اجرایی در سازه های بتنی را در سیویلتکت مشاهده کردیم. (آدرسهای زیر):

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری ۱)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری ۲)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری ۳)

حال در این مطلب عکسهایی از اجرای صحیح سازه های بتن آرمه را برایتان به نمایش میگذاریم:

پر کردن سوراخهای بلوکها برای جلوگیری از نفوذ بتن به داخل آنها
پر کردن سوراخهای بلوکها برای جلوگیری از نفوذ بتن به داخل آنها

 

ادامه خواندن عکسهایی از اجرای صحیح سازه های بتنی

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 3)

عدم رعایت فاصله کافی بین دو شبکه دال و روی هم افتادن دو شبکه
عدم رعایت فاصله کافی بین دو شبکه دال و روی هم افتادن دو شبکه

 

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 3)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 2)

دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است
دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 2)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 1)

خم شدن میلگردهای پایین تیر و از بین رفتن طول مهاری با بتن
خم شدن میلگردهای پایین تیر و از بین رفتن طول مهاری با بتن

 

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 1)