بایگانی برچسب: s

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 3)

عدم رعایت فاصله کافی بین دو شبکه دال و روی هم افتادن دو شبکه
عدم رعایت فاصله کافی بین دو شبکه دال و روی هم افتادن دو شبکه

 

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 3)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 2)

دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است
دقت نکردن در هنگام برش میلگرد که باعث کوتاه شدن آن و قرار نگرفتن در مکان مناسب شده است

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 2)

عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 1)

خم شدن میلگردهای پایین تیر و از بین رفتن طول مهاری با بتن
خم شدن میلگردهای پایین تیر و از بین رفتن طول مهاری با بتن

 

ادامه خواندن عکسهایی از اشکالات اجرایی در سازه های بتنی (سری 1)