بایگانی برچسب: s

معماری موریانه ای!

به تصویر زیر نگاه کنید:

خانه موریانه

این عکسی از یک خانه موریانه ای است. خانه های موریانه ها معمولا چنین شکلی را دارند. البته شاید این مورد بیشتر ما را به یاد یکی از شاهکارهای معماری بیندازد. آیا میدانید این خانه موریانه ها شبیه چه شاهکار معماری جهان است؟

در ادامه مطلب این شاهکار آورده شده است تا به شباهت میان این دو تصویر پی ببرید.

ادامه خواندن معماری موریانه ای!