بایگانی برچسب: s

دانلود مقاله ماشین آلات حمل و نقل مواد حفاری

در این مقاله علاوه بر توضیحات لازم عکسهای ماشین آلات مربوطه به همراه برخی مشخصات آنها آورده شده است.

مقدمه مقاله:

حمل و نقل مواد حفاري شده شامل انتقال خاكبرداري ها به محل خاكريزي –
خارج كردن خاك هاي اضافي از محيط كارگاه – انتقال خاك و مصالح از قرضه
به محل پروژه وحمل مصالح مورد نياز از كارخانه (نظير شن -ماسه – سيمان و
…)همواره از مهمترين و اساسي ترين مسائل در پروژه هاي عمراني و بويژه در
پروژه هاي راه سازي محسوب مي شود.
هر چند مديريت و مطالعات مربوط به حمل ونقل ممكن است ساده به نظرآيد
ولي در عين حال بايد توجه نمود كه براي اكثر پروژه هاي بزرگ نظير راه سازي
قسمت قابل ملاحظه اي ازهزينه ها در مديريت حمل ونقل مصرف مي گردد.
از اين رو توجه به اين امور پر اهميت بوده و نتايج مطلوبي دارد.
حمل و نقل مواد حفاري شده شامل انتقال خاكبرداري ها به محل خاكريزي -خارج كردن خاك هاي اضافي از محيط كارگاه – انتقال خاك و مصالح از قرضهبه محل پروژه وحمل مصالح مورد نياز از كارخانه (نظير شن -ماسه – سيمان و…)همواره از مهمترين و اساسي ترين مسائل در پروژه هاي عمراني و بويژه درپروژه هاي راه سازي محسوب مي شود.هر چند مديريت و مطالعات مربوط به حمل ونقل ممكن است ساده به نظرآيدولي در عين حال بايد توجه نمود كه براي اكثر پروژه هاي بزرگ نظير راه سازيقسمت قابل ملاحظه اي ازهزينه ها در مديريت حمل ونقل مصرف مي گردد.از اين رو توجه به اين امور پر اهميت بوده و نتايج مطلوبي دارد.