معرفی 146 کتاب فارسی مهندسی عمران

۱. آب و فاضلاب در ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/6874.pdf) – مسعودسعادتمند – عباس نوروزی – انتشارات نما – 1373

2. آبياری سطحی سيستمها و نحوه کاربرد آنها (http://62.60.154.17/ebook2/1230.pdf) – ملوين کی – محمد حسين ابريشمی – امين عليزاده – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – 1369

3. آرماتوربندی سازه های بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/15058.pdf) – فريتز لئونهارد – پرويز نمک فروش – نشر ماکان – 1380

4. آرماتورگذاری : مطابق مقررات ساختمانی ACI (http://62.60.154.17/ebook2/18108.pdf) – جمال الدين عقيلی – انتشارات شهر آب – 1381

5. آزمايشگاه مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/13520.pdf) – ليلا افتخاريان – اميد تی تی دژ – نشر کتاب دانشگاهی – 1380

6. آزمايشهای مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/33.pdf) – محمودوفائيان – نشرقومس- شفق نشر اصفهان- 1369

7. آسيب ديدگيهای بتن ، علل و عوامل آن (http://62.60.154.17/ebook2/4386.pdf) – نرمين سيدعسگری – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1366

8. آشنايی با : مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/9560.PDF) – محمود وفائيان – ناشر : کتابفروشی دهخدا – 1364

9. آناليز سه بعدی سيستم های ساختمانی توسط برنامه ETABS (http://62.60.154.17/ebook2/2683.PDF)- اشرف حبيب الله – مرتضی رئيسی دهکردی – امير اصولی طالش – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شريف – 1372

10. آناليز و طراحی سازه های بلند (http://62.60.154.17/ebook2/11253.pdf) – برايان استوفرد اسميت – آلکس کول – حسن حاجی کاظمی – انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد – 1375

11. آئين نامه پل سازی: شامل بارگذاری، زيرسازه، پلهای بتن آرمه و پيش تنيده (http://62.60.154.17/ebook2/2718.pdf) – کمال ميرطلائی – انتشارات ارکان اصفهان – 1370

12. آئين نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/18504.pdf) – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

13. آئين نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی (http://62.60.154.17/ebook2/10040.pdf) – معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوين معيارها – انتشارات سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات – 1377

14. ارزيابی اتصالات صلب جوشی متداول در ايران (http://62.60.154.17/ebook2/17990.pdf) – علی مزروعی – واهاک سيمونيان – مجيد نيکخواه عشقی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

15. استاندارد آزمايش های تعيين مقاومت بتن در سازه ( آزمايش های غيرمخرب و نيمه مخرب بتن ) (http://62.60.154.17/ebook2/18509.pdf) – مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

16. اصول فنی ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/3589.pdf) – محمود ماهرالنقش – ناشر : مؤلف – 1372

17. اصول کيفيت و تصفيه آب و فاضلاب (http://62.60.154.17/ebook2/4845.pdf) – محمد شريعت پناهی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1371

18. اصول محاسبه انتقال حرارت در اجزای ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/18000.pdf) – جمشيد رياضی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1374

19. اصول مهندسی زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/5493.pdf) – خسرو برگی – مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) – 1373

20. اصول مهندسی سد (http://62.60.154.17/ebook2/18146.pdf) – طاهر باهرطالاری – مرتضی علی قربانی – انتشارات باغ انديشه – 1380

21. اصول و تکنولوژی بتون مسلح به ا لياف فولادی : Steel Fiber Reinforced Concrete (http://62.60.154.17/ebook2/6302.pdf) – عبدالله کيوانی – انتشارات رودکی اروميه – 1369

22. اصول هيدروژئولوژی کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/15078.pdf) – احمد خورسندی آقايی – انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق – 1380

23. بارگذاری و سيستم های باربر (http://62.60.154.17/ebook2/11082.pdf) – داود مستوفی نژاد – نشر ارکان – 1378

24. بامبو عنصر سازنده ای در ساختمانهای سبک (http://62.60.154.17/ebook2/17987.pdf) – عباسعلی تسنيمی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

25. بتن پيش تنيده (http://62.60.154.17/ebook2/2711.pdf) – شاهين تعاونی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1367

26. بتن و اجرای آن (http://62.60.154.17/ebook2/18014.pdf) – علی اکبر رمضانيانپور – پرويز قدوسی – محمدحسين هوشدارتهرانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

27. بررسی افت صوتی ديوارهای سبک (http://62.60.154.17/ebook2/17997.pdf) – محمدجعفر هدايتی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1381

28. بررسی فنی و اقتصادی سقفهای تيرچه بلوک – سقفهای با دال بتن آرمه – سقفهای شيب دار با خرپای فلزی سقفهای قوسی استوانه ای (http://62.60.154.17/ebook2/4133.PDF) – کامبيز تأئيدی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1368

29. برنامه تحليل و طراحی سازه ها RISA-3D & 2D (http://62.60.154.17/ebook2/12188.pdf) – حميدرضا خشنود – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1377

30. برنامه طراحی سازه های فولادی SAPSTL (http://62.60.154.17/ebook2/6285.pdf) – اشرف حبيب ا… – ادوارد ال. ويلسون – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپيوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1374

31. برنامه ويژه تحليل و طراحی شالوده های گسترده و مرکب MATS ” نسخه گرافيکی ” به همراه اشاره ای بر تئوری خمش صفحات مستطيلی و المانهای محدود خمش صفحه (http://62.60.154.17/ebook2/4564.pdf) – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپيوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1373

32. بناهای زيرزمينی ( طراحی – اجرا – نگهداری ) (http://62.60.154.17/ebook2/7449.pdf) – آ. بووار لوکوآنه – گ. کولومبه – ف. استول – ابوالحسن بهنيا – کامبيز بهنيا – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1373

33. پرسش و پاسخ مقاومت مصالح پوپوف (http://62.60.154.17/ebook2/2684.PDF) – رضا نخعی – کورش فروغان – ناشر : نشر اتحاد

34. پروژه های تحليل و طراحی سازه ها با استفاده از STAAD-III سازه های فلزی – پی (http://62.60.154.17/ebook2/13523.pdf) – حميدرضا خوشنود – نشر کتاب دانشگاهی – 1380

35. پمپ های سانتريفوژ (ساختمان – انتخاب و کاربرد – تئوری) (http://62.60.154.17/ebook2/6833.pdf)_ عبدالعلی فرزاد – انتشارات فنی حسينيان – 1364

36. پی سازی (http://62.60.154.17/ebook2/3133.pdf) – علی فاخر – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران – 1371

37. پی سازی (http://62.60.154.17/ebook2/3720.pdf) – مهرداد رهبری – انتشارات پرهام – 1370

38. تأثير زلزله بر سدهای خاکی (http://62.60.154.17/ebook2/5751.pdf) – محمود وفاييان – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان – 1369

39. تحليل اجزای محدود (http://62.60.154.17/ebook2/12232.pdf) – جی. ای. اکين – مسعود مفيد – ابوالحسن وفايی – انتشارات دانشگاه صنعتی شريف – 1376

40. تحليل سازه های دو (http://62.60.154.17/ebook2/9822.pdf) – محمد رضايی پژند – محمد مؤيديان – انتشارات دانشگاه امام رضا – 1377

41. تحليل سازه های يک (http://62.60.154.17/ebook2/11884.pdf) – محمد رضايی پژند – محمدرضا سالاری – انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) – 1375

42. تحليل و تشريح مسائل طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای آيين نامه بتن ايران (http://62.60.154.17/ebook2/13261.pdf) – آرمان ربيعی گهر – انتشارات روزبهان – 1380

43. تحليل و تشريح مسائل طراحی سازه های فولادی بر مبنای آئين نامه فولاد ا يران (مبحث 10 از مجموعه مقررات ملی ايران) (http://62.60.154.17/ebook2/13601.pdf) – حبيب بهروزی فردين – آرمان ربيعی گهر – آراز خديوپور – پيروز علامه – انتشارات روزبهان – 1380

44. تحليل و طراحی سازه ها SAP 2000 ] ساپ 2000 [ (http://62.60.154.17/ebook2/15090.pdf) – اشرف حبيب ا… – افشين ترابی – محمدامين کوهکن – انتشارات سيمای دانش – 1380

45. تحلِيل وطراحی سيستمهای مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/4320.pdf) – آلن اسميت – ارنست هينتون – رولندلويس – محمدتقی بانکی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی- 1369

46. تکنولوژی بتن (http://62.60.154.17/ebook2/1161.pdf)- صمد ديلمقانی – انتشارات دانشگاه تبريز – 1369

47. تکنولوژی لوله کشی (http://62.60.154.17/ebook2/5764.pdf) – اف. هال – اردشير اطيابی – ناشر : مؤلف – 1372

48. تکنولوژی و دوام بتن (http://62.60.154.17/ebook2/4435.pdf) – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1370

49. تنش در ورقها و پوسته ها (http://62.60.154.17/ebook2/8129.pdf) – ای. سی. يوگورال – غلامحسين رحيمی – انتشارات دانشگاه تربيت مدرس – 1375

50. تورم و واگرايِی خاکها از ديد مهندس ژئوتکنيک (http://62.60.154.17/ebook2/4670.pdf) – فرج اله عسکری – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران – 1372

51. توزيع لنگر (http://62.60.154.17/ebook2/7021.pdf) – جی. ام. گر – محمدرضا اخوان ليل آبادی – مرکز نشر دانشگاهی – 1366

52. توصيه های بين المللی برای طرح و اجرای سازه های بنايی غير مسلح و مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/4433.pdf) – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1370

53. توصيه هايی برای طراحی اتصالات در سازه های بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/8013.pdf) – مجيد رضا نقيه – ناشر : ارکان – 1374

54. توصيه هايی برای محاسبه اثر باد بر سازه (http://62.60.154.17/ebook2/18029.pdf) – فريبا هاديان – ناشر : مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

55. تونلسازی (http://62.60.154.17/ebook2/15884.pdf) – حسن مدنی – مرکز نشر دانشگاه صنعتی اميرکبير – 1380

56. جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/11296.pdf) – آر. ايوان اسکينر – ويليام اچ. روبينسون – گرمی اچ. مک وری – محسن تهرانی زاده – فرزانه حامدی – انتشارات پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1378

57. جداول در مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/8772.pdf) – فرهاد علمی – مرتضی رئيسی – ناشر : مؤلف – 1375

58. حريم منابع آب و کاربرد آن در برنامه ريزی ناحيه ای (http://62.60.154.17/ebook2/3607.pdf) – سعدا… ولايتی – انتشارات خراسان – 1371

59. خاک های شور و سديمی (اصول ، ديناميک و سلول سازی) (http://62.60.154.17/ebook2/10881.pdf) – ای. برسلو- بی. ال. مک نيل – دی. ال. کارتر – حسام مجللی – مرکز نشر دانشگاهی تهران – 1373

60. خودآموز و مرجع دستورات SAP 2000 (http://62.60.154.17/ebook2/13522.pdf) – سپهر رئيسيان زاده – نشر کتاب دانشگاهی – تهران – 1380

61. داده های پايه شتابنگاشتهای شبکه شتابنگاری کشور (http://62.60.154.17/ebook2/18015.pdf) – حميد رضا رمضی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

62. در و پنجره پروفيل آهنی (http://62.60.154.17/ebook2/8559.pdf) – جواد فرازمند – انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – 1375

63. دستگاه طراحی کامپيوتری سازه های بتن آرمه CAD concret (http://62.60.154.17/ebook2/7809.PDF)- عباس مختارزاده – يحيی همتی – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1374

64. دوام بتن با سيمانهای پوزولانی در شرايط آزمايشگاهی مشابه خليج فارس (http://62.60.154.17/ebook2/18505.pdf) – علی اکبر رمضانيانپور – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1380

65. راهنمای استاتيک و مقاومت مصالح در گزيده ای از مسائل فصول مختلف (http://62.60.154.17/ebook2/93.pdf) – منصور سعيدبخش – ناشر : منصور سعيدبخش – 1370

66. راهنمای بررسی های محلی و تخمين پايداری سطوح شيبدار سنگی به روش تجربی (http://62.60.154.17/ebook2/18004.pdf) – سعيدهاشمی طباطبايی – محمدحسين توفيق ريحانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

67. راهنمای فارسی SAP 2000 ] ساپ دوهزار [ : تحليل استاتيکی و ديناميکی سازه ها در محيط ويندوز 95 ] نودوپنچ [ (http://62.60.154.17/ebook2/10810.PDF)- فرشيد فامورزاده – انتشارات ناقوس – 1378

68. راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/18499.pdf) – شاپور طاحونی – نشر توسعه ايران – 1382

69. رفتار و طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/15237.pdf) – عباسعلی تسنيمی – مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

70. روش اندازه گيری نوفه در ساختمانها ( استاندارد پيشنهادی ) (http://62.60.154.17/ebook2/18492.pdf) – مينا مکانيک – خسرو مولانا – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

71. روشهای انرژی تحليل سازه ها (http://62.60.154.17/ebook2/11998.pdf) – ب. و. يانگ – علی کاوه – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی – 1375

72. روش های کلی اجرا بناهای زيرزمينی (http://62.60.154.17/ebook2/7443.pdf) – ژاک ماتيوا – ژان فرانسوا بوگارد – ابوالحسن بهنيا – کامبيز بهنيا – انتشارات دانشگاه تهران

73. روش های گوناگون اندازه گيری آب ( هيدرومتری ) (http://62.60.154.17/ebook2/14005.pdf) – علی مراد حسن لی – انتشارات دانشگاه شيراز – 1379

74. رهنمودهايی برای طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز (http://62.60.154.17/ebook2/12032.pdf) – محمود حسينی – مهران تيو – وزارت فرهنگ وآموزش عالی – مؤسسه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- 1376

75. زلزله: بررسی پديده طبيعی و محاسبه سازه های مقاوم در مقابل آن (http://62.60.154.17/ebook2/237.pdf) – شمس الدين مجابی – انتشارات جهاددانشگاهی – 1370

76. زلزله شناسی مهندسی ( جلد اول ) (http://62.60.154.17/ebook2/6161.pdf) – فريدون کيايی – انتشارات مهندسين مشاور جواب – 1372

77. زمين شناسی مهندسی – ويژه دانشجويان مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/18162.pdf) – حسن صادقی- دانشگاه امام حسين (ع): مؤسسه چاپ و انتشارات – 1382

78. ساخت خانه با سازه چوبی (الگوئی از ساختمانهای سبک و مقاوم در برابر زمين لرزه) (http://62.60.154.17/ebook2/10419.pdf) – اندرسن،لروی اسکار – محمد کاظم سيفيان – دانشگاه تهران- 1377

79. ساختمان و تجهيزات آرشيو (http://62.60.154.17/ebook2/5811.pdf) – ميشل دوشن – شهلا اشرف – رضا مهاجر – انتشارات سازمان اسناد ملی ايران – 1371

80. ساختمان های تجاری با راندمان بالا (http://62.60.154.17/ebook2/19095.pdf) – نمايندگان صنعت ساختمان های تجاری – انتشارات ذره – 1382
81. سازه های ساختمان بلند (http://62.60.154.17/ebook2/5495.pdf) – ولف گانگ شولر – حجت الله عادلی – انتشارات دهخدا – 1371

82. سدهای بتنی، طرح و اجرا (http://62.60.154.17/ebook2/16192.pdf) – جليل ابريشمی – ناصر وهاب رجايی – انتشارات شرکت به نشر – 1380

83. سدهای پاره سنگی (http://62.60.154.17/ebook2/7983.pdf) – محمود وفاييان – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1374

84. سيستم پی لغزشی برای محافظت ساختمانهای کوچک در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/18533.pdf) – ابوالفضل حسنی – محسن تهرانی زاده – فريبرز محمدی تهرانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1375

85. سيستم مرکب در ساختمان ( کمپوزيت ) (http://62.60.154.17/ebook2/16199.pdf) – پرويز پارسی راد – نشر ماکان – 1381

86. سيستم های انتقال آب (http://62.60.154.17/ebook2/18346.pdf) – ابوالفضل شمسايی- مرکزنشردانشگاه صنعتی اميرکبير(پلی تکنيک تهران)- 1381

87. سيستم های هيدرولوژيکی مدل سازی بارندگی – رواناب (http://62.60.154.17/ebook2/18234.pdf) – وی. پی. سينگ – محمدرضا نجفی – انتشارات دانشگاه تهران – 1381

88. سيمان (http://62.60.154.17/ebook2/8631.pdf) – عباس طائب – انتشارات مرکز تحقيقات سيمان دانشگاه علم و صنعت ايران- 1374

89. شناخت مواد و مصالح ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/16654.pdf) – علی اصغر حمزه گودرزی – مرکز نشر ثمر – 1381

90. طراحی پل (پل های بتن مسلح، فولادی، و پيش تنيده) (http://62.60.154.17/ebook2/4531.pdf) – شاپور طاحونی – انتشارات دانشگاه تهران – 1369

91. طراحی تونلهای آبی انستيتوی ئيدروپرايکت-مسکو (http://62.60.154.17/ebook2/3843.pdf) – انستيتو سراسری طراحی تحقيقاتی ئيدروپراکت شوروی – ماشاءا… ميار عليپور – انتشارات شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس – 1366

92. iطراحی دقيق والها به روش لوله های گسيختگی (http://62.60.154.17/ebook2/4568.pdf) –اK. W. Johansen – بهروز حکيما – انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران – 1367

93. طراحی ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/3958.pdf) – مينورو واکاباياشی – محمد مهدی سعادتپور – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1372

94. طراحی سازه های بتن آرمد (http://62.60.154.17/ebook2/7821.pdf) – اس. يو. پيلای ودِيگران – محمدصادق معرفت – انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه تهران – 1374

95. طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ETABS2000 (http://62.60.154.17/ebook2/15092.pdf) – حبيب اله اشرف – محمدعلی برخورداری – جواد هاشمی – 1381

96. طراحی سازه های ضد زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/16751.pdf) – جيمزآندرسون – کريستوفرآرنولدو ديگران – علی شريفی – رسول ميرقادری- مرکز نشر دانشگاهی – 1380

97. طراحی سازه های فولادی به روش LRFD (http://62.60.154.17/ebook2/11124.pdf) – آبراهام روکاچ – مجيد اقبالی زارچ – نشر علوم روز – 1378

98. طراحی شبکه های فاضلاب و حفاظت کانال (http://62.60.154.17/ebook2/13925.pdf) – جمال الدين عقيلی – انتشارات سيمای دانش – 1379

99. طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمين لرزه (http://62.60.154.17/ebook2/12361.pdf) – ديويد کی – فريبرز ناطقی الهی – مهرتاش معتمدی – انتشارات مؤسسه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1376

100.طراحی و اجرای ساختمانهای بنايی مقاوم در برابر زمين لرزه (http://62.60.154.17/ebook2/18425.pdf) – فريبرز ناطقی الهی – مهرتاش معتمدی – انتشارات نوپردازان – 1382

101.طراحی و اجرای ساختمانهای چوبی (http://62.60.154.17/ebook2/4443.PDF) – يونيدو – محمد ابراهيم سجودی – محمد کريم عليزاده حصاری – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1371

102.طراحی هندسی معابر روشهای مدرن راه سازی (http://62.60.154.17/ebook2/10403.pdf) – محمود صرافين – ناشر : مؤلف – 1377

103.طرح اختلاط بتن طبق آيين نامه بتن آمريکا [ACI 211.1-Reapproved 1997] (http://62.60.154.17/ebook2/10811.PDF) – کميته اi[211.1] انجمن بتن آمريکا – عليرضا باقری – محمود ايراجيان – نشر انگيزه – 1378

104.طرح خميری ساختمانهای فلزی (http://62.60.154.17/ebook2/2714.PDF) – ديسک، رابرت او – ميرجعفر علوی – انتشارات دانشگاه تهران – 1368

105.طرح لرزه ای ساختمانهای آجری (http://62.60.154.17/ebook2/9990.pdf) – حسن مقدم – انتشارات دانشگاه صنعتی شريف – تهران – 1377

106.طرح و محاسبه بتون مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/2783.pdf) – محمود اميراحمدی – انتشارات اميد – 1368

107.طرح و محاسبه پل جلد اول : پل ها بتنی (http://62.60.154.17/ebook2/2384.pdf) – شاپور طاحونی – نشر دانش امروز (وابسته به مؤسسه انتشارات اميرکبير) – 1362

108.طرح و محاسبه قابهای شيبدار (http://62.60.154.17/ebook2/7828.pdf) – محمدجعفر کرمی – ناشر: مؤلف – 1365

109.طرح هندسی راه (http://62.60.154.17/ebook2/18487.pdf) – گرشاسب نريمانی – انتشارات دانشگاه تهران – 1380

110.عايقهای حرارتی (http://62.60.154.17/ebook2/18527.pdf) – سعيد امانی – عبدالرضا کرباسی – انتشارات سازمان بهره وری انرژی ايران – 1383

111.عملکرد برخی از مصالح برای تعمير سطحی بتن در شرايط شبيه سازی شده خليج فارس (http://62.60.154.17/ebook2/18003.pdf) – طيبه پرهيزگار – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

112.فرمهای ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/19912.pdf) – مهدی فرشاد – انتشارات دانشگاه پهلوی – 2537

113.قنات : فنی برای دستيابی به آب (http://62.60.154.17/ebook2/393.pdf) – هانری گوبلو – ابوالحسن سروقدمقدم – محمدحسين پاپلی يزدی – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – 1371

114.کاربرد سنگريزه در سازه های هيدروليکی (http://62.60.154.17/ebook2/5534.pdf) – ديويد استفنسن – فرزاد ولی پور گودرزی – انتشارات نشر دانش امروز – 1372

115.کتاب راهنماو حل المسائل محاسبات فنی ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/18315.pdf) – مجيد ظهير مسگری – نشر کارآفرينان – 1382

116.مباحث بنيادی اجرای سازه های فولادی (http://62.60.154.17/ebook2/1198.PDF) – فريدون ايرانی – انتشارات بنياد فرهنگی رضوی – 1370

117.مباني تئوري سـاختمانهاي پوسـته اي (http://62.60.154.17/ebook2/53.pdf)- مهدي فرشـاد- انتشارات دانشـگاه شـيراز- 1355

118.iمبانی زمين شناسی مهندسی (http://62.60.154.17/ebook2/15073.pdf) -اA.C.Waltham – اکبر قاضی فرد – نعيم امامی – انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان – 1380

119.مبانی نظريه خميری در خاک (http://62.60.154.17/ebook2/15344.pdf)– اميرالدين صدرنژاد- دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی- 1379

120.مبانی هيدروديناميک کانالهای باز به انضمام تست و مسائل حل شده (http://62.60.154.17/ebook2/16078.pdf) – حسين افضلی مهر – منوچهر حيدرپور – انتشارات ارکان – 1380

121.متره و برآورد ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/3076.pdf) – حسين سوداگر – انتشارات فنی حسينيان – تهران – 1372

122.مجموعه سؤالات آزمونهای : مقررات ملی ساختمان رشته عمران نظارت و محاسبات (http://62.60.154.17/ebook2/18508.pdf) – نشر توسعه ايران – 1382

123.محاسبات ساختمانهای بتنی (http://62.60.154.17/ebook2/6827.pdf) – حسين سوداگر

124.محاسبه ساختمانهای فلزی (http://62.60.154.17/ebook2/6840.pdf) – حسين سوداگر – ناشر: مؤلف – 1369

125.محاسبه تونل ها با روش همگرايی – فشردگی (http://62.60.154.17/ebook2/17566.pdf) – سعيد قربان بيگی – انتشارات دانشکده صنعت آب و برق – 1381

126.مديريت دفع و بازيافت مواد زايد جامد شهری در ايران (http://62.60.154.17/ebook2/11502.pdf) – محمدعلی عبدلی – انتشارات سازمان شهرداريهای کشور – 1379

127.مرمت و تقويت سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خيز (http://62.60.154.17/ebook2/2319.pdf) – پرويز مباحی – بابک اسماعيل زاده حکيمی – ناشر : بنياد مسکن انقلاب اسلامی – 1371

128.مسائلی از بارگذاری (http://62.60.154.17/ebook2/6985.pdf) – اميرعباس محمدی – ناشر : سالکان – 1373

129.مشخصات ايستگاههای شبکه شتابنگاری کشور (http://62.60.154.17/ebook2/18017.pdf) – حسين ميرزايی علويچه – اسماعيل فرزانگان – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1377

130.مصالح ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/11706.pdf) – احمد حامی – انتشارات دانشگاه تهران – 1378

131.معيارهای طراحی سازه پايدار در برابر زمينلرزه (http://62.60.154.17/ebook2/3490.pdf) – جی.دبليو.هاوسنر – پی.سی.جنينگز – ابوالحسن رده – انتشارات دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی – 1371

132.مقاومت مصالح (http://62.60.154.17/ebook2/3634.pdf) – علی کاوه – انتشارات دانشگاه يزد – 1371

133.مقاومت مصالح پيشرفته سيستم SI (http://62.60.154.17/ebook2/16216.pdf) – استيون تيموشنکو – حميدرضا اشرفی – انتشارات آييژ – 1380

134.مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به کمک بادبندهای فولادی (http://62.60.154.17/ebook2/17998.pdf) – عباسعلی تسنيمی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1379

135.مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/3094.pdf) – کامبيز بهنيا- امير محمد طباطبايی- موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران – 1372

136.مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/4511.pdf) – ن. سيتويچ – محمود وفائيان – مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1372

137.مهندسی ترابری : ( اصول برنامه ريزی و مدل سازی حمل ونقل ) (http://62.60.154.17/ebook2/13949.pdf) – پل اچ رايت – نورمن جی اشفورد – شهريار افندی زاده – اميرمسعود رحيمی – مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران – 1379

138.مهندسی زه کشی (http://62.60.154.17/ebook2/340.pdf) – جيمز.ان.لوتين – محمدابراهيم بازاری و ديگران – انتشارات دانشگاه مشهد – 1370

139.مهندسی ژئوتکنيک لرزه ای (http://62.60.154.17/ebook2/10390.pdf) – Steven L.Kramer – مجدالدين ميرمحمدحسينی – بابک عارف پور- پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1378

140. مهندسی سنگ کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/18163.pdf) – اورت هوک – عبدالرضا طاهريان – انتشارات دهخدا – 1381

141. نقش اتصالات در مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/16070.pdf) – کميته بين المللی بتن اروپا – اصغر وطنی اسکوئی – انتشارات سيمای دانش – 1380

142. نقش ساختارهای سنگی در ژئوتکنيک از ديدگاه مکانيک سنگ (http://62.60.154.17/ebook2/11250.pdf) – اصغر لادريان – ناشر : مؤلف – 1378

143. نقشه برداری مسير و قوس ها در راهسازی ( جلد اول ) (http://62.60.154.17/ebook2/15982.pdf) – عليرضا سليمانی – انتشارات آذرخش – 1379

144. نقشه ها و نيمرخهای زمين شناسی برای مهندسين عمران (http://62.60.154.17/ebook2/10281.pdf) – پيتر آر توماس – محمدحسن بازيار و ديگران – انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران – تهران – 1374

145. هيدرولوژی کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/587.pdf) – محمد مهدوی – انتشارات دانشگاه تهران – 1371

146. هيدروليک کانال های روباز (http://62.60.154.17/ebook2/11908.pdf) – غلامعباس بارانی – انتشارات دانشگاه شهيد باهنر کرمان – 13۷۴

7 دیدگاه در “معرفی 146 کتاب فارسی مهندسی عمران”

 1. سلام چرا کتابهایی که لیست کرده اید با آدرس اعلامی باز نمی شود در صورت امکان کتاب داخل پرانتز را(۷۱ روشهای انرژی تحلیل سازه ها(http://62.60.154.17/ebook2/11998.pdf) – ب. و. یانگ – علی کاوه – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی – ۱۳۷۵ ) را برای من به آدرس اعلامی میل کنید

  با تشکر بسیار – رضا

 2. با سلام
  لینک دانلود کتابها را نتوانستم باز کنم در صورت امکان کتاب۹۳٫ طراحی ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/3958.pdf) – مینورو واکابایاشی – محمد مهدی سعادتپور – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – ۱۳۷۲ را به ادرس اینجانب ایمیل فرمایید. با تشکر-امین

 3. سلام دانلود نمیشه!
  اگه امکان هست واسم میل کنید. ممنون.
  ۶۱٫ داده های پایه شتابنگاشتهای شبکه شتابنگاری کشور (http://62.60.154.17/ebook2/18015.pdf) – حمید رضا رمضی – انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن – ۱۳۷۶

 4. با سلام.
  میشه لظف کنید مورده (72) روش های کلی اجرا سازه های زیر زمینی رو واسم بفرستین .اط ظریق لینک دانلود نمیشه
  با تشکر از سایته خوبتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *