بایگانی برچسب: s

دانستنی های جالب راجع به برخی از شاهکارهای مهندسی

در سال 1830 قرار بود تاج محل تخریب شود تا سنگهای مرمر آن در لندن به مناقصه گذاشته شود. ماشین آلات سنگین مربوطه در محل قرار گرفتند و آماده تخریب بودند که از لندن تماسی گرفته شد و به کنسل کردن این تخریب به دلیل ناموفق بودن اولین حراجی سنگهای مرمر هندی در لندن فرمان داده شد.
تاج محل - هند Taj Mahal - India

ادامه خواندن دانستنی های جالب راجع به برخی از شاهکارهای مهندسی