بایگانی برچسب: s

اهمیت صلبیت سقف ها و نحوه صلب نمودن آنها

اجرای سقف تیرچه بلوک

حفظ صلبیت سقفها برای عملکرد صحیح و مقاومت ساختمان در برابر زلزله امری ضروری است زیرا ما در اکثر محاسبات, دیافراگم سازه خود را صلب در نظر میگیریم. با صلب درنظر گرفتن دیافراگم میتوانیم نیروهای جانبی وارد بر ساختمان را به سیستم باربر جانبی از جمله دیوار برشی و یا بادبندها انتقال دهیم. در واقع اگر دیافراگم ما صلب نباشد, حتی اگر اعضای باربر جانبی با سختی بسیار زیادی داشته باشیم, نیروی زلزله به درستی به آنها منتقل نشده و ساختمان نمیتواند در برابر زلزله مقاومت کند.

یعنی در ساختمان سقفها رابط نیروی جانبی بین قسمتهای مختلف هستند. پس ایجاد صلبیت کافی در سقف باید بسیار جدی گرفته شود.

ادامه خواندن اهمیت صلبیت سقف ها و نحوه صلب نمودن آنها