بایگانی برچسب: s

معرفی 146 کتاب فارسی مهندسی عمران

۱. آب و فاضلاب در ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/6874.pdf) – مسعودسعادتمند – عباس نوروزی – انتشارات نما – 1373

2. آبياری سطحی سيستمها و نحوه کاربرد آنها (http://62.60.154.17/ebook2/1230.pdf) – ملوين کی – محمد حسين ابريشمی – امين عليزاده – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – 1369

3. آرماتوربندی سازه های بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/15058.pdf) – فريتز لئونهارد – پرويز نمک فروش – نشر ماکان – 1380

4. آرماتورگذاری : مطابق مقررات ساختمانی ACI (http://62.60.154.17/ebook2/18108.pdf) – جمال الدين عقيلی – انتشارات شهر آب – 1381

5. آزمايشگاه مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/13520.pdf) – ليلا افتخاريان – اميد تی تی دژ – نشر کتاب دانشگاهی – 1380

6. آزمايشهای مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/33.pdf) – محمودوفائيان – نشرقومس- شفق نشر اصفهان- 1369

7. آسيب ديدگيهای بتن ، علل و عوامل آن (http://62.60.154.17/ebook2/4386.pdf) – نرمين سيدعسگری – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1366

8. آشنايی با : مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/9560.PDF) – محمود وفائيان – ناشر : کتابفروشی دهخدا – 1364

9. آناليز سه بعدی سيستم های ساختمانی توسط برنامه ETABS (http://62.60.154.17/ebook2/2683.PDF)- اشرف حبيب الله – مرتضی رئيسی دهکردی – امير اصولی طالش – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شريف – 1372

10. آناليز و طراحی سازه های بلند (http://62.60.154.17/ebook2/11253.pdf) – برايان استوفرد اسميت – آلکس کول – حسن حاجی کاظمی – انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد – 1375

11. آئين نامه پل سازی: شامل بارگذاری، زيرسازه، پلهای بتن آرمه و پيش تنيده (http://62.60.154.17/ebook2/2718.pdf) – کمال ميرطلائی – انتشارات ارکان اصفهان – 1370

12. آئين نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/18504.pdf) – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

13. آئين نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی (http://62.60.154.17/ebook2/10040.pdf) – معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوين معيارها – انتشارات سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات – 1377

14. ارزيابی اتصالات صلب جوشی متداول در ايران (http://62.60.154.17/ebook2/17990.pdf) – علی مزروعی – واهاک سيمونيان – مجيد نيکخواه عشقی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

15. استاندارد آزمايش های تعيين مقاومت بتن در سازه ( آزمايش های غيرمخرب و نيمه مخرب بتن ) (http://62.60.154.17/ebook2/18509.pdf) – مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

16. اصول فنی ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/3589.pdf) – محمود ماهرالنقش – ناشر : مؤلف – 1372

17. اصول کيفيت و تصفيه آب و فاضلاب (http://62.60.154.17/ebook2/4845.pdf) – محمد شريعت پناهی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1371

18. اصول محاسبه انتقال حرارت در اجزای ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/18000.pdf) – جمشيد رياضی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1374

19. اصول مهندسی زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/5493.pdf) – خسرو برگی – مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد) – 1373

20. اصول مهندسی سد (http://62.60.154.17/ebook2/18146.pdf) – طاهر باهرطالاری – مرتضی علی قربانی – انتشارات باغ انديشه – 1380

21. اصول و تکنولوژی بتون مسلح به ا لياف فولادی : Steel Fiber Reinforced Concrete (http://62.60.154.17/ebook2/6302.pdf) – عبدالله کيوانی – انتشارات رودکی اروميه – 1369

22. اصول هيدروژئولوژی کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/15078.pdf) – احمد خورسندی آقايی – انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق – 1380

23. بارگذاری و سيستم های باربر (http://62.60.154.17/ebook2/11082.pdf) – داود مستوفی نژاد – نشر ارکان – 1378

24. بامبو عنصر سازنده ای در ساختمانهای سبک (http://62.60.154.17/ebook2/17987.pdf) – عباسعلی تسنيمی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

25. بتن پيش تنيده (http://62.60.154.17/ebook2/2711.pdf) – شاهين تعاونی – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1367

26. بتن و اجرای آن (http://62.60.154.17/ebook2/18014.pdf) – علی اکبر رمضانيانپور – پرويز قدوسی – محمدحسين هوشدارتهرانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

27. بررسی افت صوتی ديوارهای سبک (http://62.60.154.17/ebook2/17997.pdf) – محمدجعفر هدايتی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1381

28. بررسی فنی و اقتصادی سقفهای تيرچه بلوک – سقفهای با دال بتن آرمه – سقفهای شيب دار با خرپای فلزی سقفهای قوسی استوانه ای (http://62.60.154.17/ebook2/4133.PDF) – کامبيز تأئيدی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1368

29. برنامه تحليل و طراحی سازه ها RISA-3D & 2D (http://62.60.154.17/ebook2/12188.pdf) – حميدرضا خشنود – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1377

30. برنامه طراحی سازه های فولادی SAPSTL (http://62.60.154.17/ebook2/6285.pdf) – اشرف حبيب ا… – ادوارد ال. ويلسون – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپيوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1374

31. برنامه ويژه تحليل و طراحی شالوده های گسترده و مرکب MATS ” نسخه گرافيکی ” به همراه اشاره ای بر تئوری خمش صفحات مستطيلی و المانهای محدود خمش صفحه (http://62.60.154.17/ebook2/4564.pdf) – عباس مختارزاده – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان و مرکز کامپيوتر دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت – 1373

32. بناهای زيرزمينی ( طراحی – اجرا – نگهداری ) (http://62.60.154.17/ebook2/7449.pdf) – آ. بووار لوکوآنه – گ. کولومبه – ف. استول – ابوالحسن بهنيا – کامبيز بهنيا – مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – 1373

33. پرسش و پاسخ مقاومت مصالح پوپوف (http://62.60.154.17/ebook2/2684.PDF) – رضا نخعی – کورش فروغان – ناشر : نشر اتحاد

34. پروژه های تحليل و طراحی سازه ها با استفاده از STAAD-III سازه های فلزی – پی (http://62.60.154.17/ebook2/13523.pdf) – حميدرضا خوشنود – نشر کتاب دانشگاهی – 1380

35. پمپ های سانتريفوژ (ساختمان – انتخاب و کاربرد – تئوری) (http://62.60.154.17/ebook2/6833.pdf)_ عبدالعلی فرزاد – انتشارات فنی حسينيان – 1364

36. پی سازی (http://62.60.154.17/ebook2/3133.pdf) – علی فاخر – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران – 1371

37. پی سازی (http://62.60.154.17/ebook2/3720.pdf) – مهرداد رهبری – انتشارات پرهام – 1370

38. تأثير زلزله بر سدهای خاکی (http://62.60.154.17/ebook2/5751.pdf) – محمود وفاييان – انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان – 1369

39. تحليل اجزای محدود (http://62.60.154.17/ebook2/12232.pdf) – جی. ای. اکين – مسعود مفيد – ابوالحسن وفايی – انتشارات دانشگاه صنعتی شريف – 1376

40. تحليل سازه های دو (http://62.60.154.17/ebook2/9822.pdf) – محمد رضايی پژند – محمد مؤيديان – انتشارات دانشگاه امام رضا – 1377

41. تحليل سازه های يک (http://62.60.154.17/ebook2/11884.pdf) – محمد رضايی پژند – محمدرضا سالاری – انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) – 1375

42. تحليل و تشريح مسائل طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای آيين نامه بتن ايران (http://62.60.154.17/ebook2/13261.pdf) – آرمان ربيعی گهر – انتشارات روزبهان – 1380

43. تحليل و تشريح مسائل طراحی سازه های فولادی بر مبنای آئين نامه فولاد ا يران (مبحث 10 از مجموعه مقررات ملی ايران) (http://62.60.154.17/ebook2/13601.pdf) – حبيب بهروزی فردين – آرمان ربيعی گهر – آراز خديوپور – پيروز علامه – انتشارات روزبهان – 1380

44. تحليل و طراحی سازه ها SAP 2000 ] ساپ 2000 [ (http://62.60.154.17/ebook2/15090.pdf) – اشرف حبيب ا… – افشين ترابی – محمدامين کوهکن – انتشارات سيمای دانش – 1380

45. تحلِيل وطراحی سيستمهای مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/4320.pdf) – آلن اسميت – ارنست هينتون – رولندلويس – محمدتقی بانکی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی- 1369

46. تکنولوژی بتن (http://62.60.154.17/ebook2/1161.pdf)- صمد ديلمقانی – انتشارات دانشگاه تبريز – 1369

47. تکنولوژی لوله کشی (http://62.60.154.17/ebook2/5764.pdf) – اف. هال – اردشير اطيابی – ناشر : مؤلف – 1372

48. تکنولوژی و دوام بتن (http://62.60.154.17/ebook2/4435.pdf) – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1370

49. تنش در ورقها و پوسته ها (http://62.60.154.17/ebook2/8129.pdf) – ای. سی. يوگورال – غلامحسين رحيمی – انتشارات دانشگاه تربيت مدرس – 1375

50. تورم و واگرايِی خاکها از ديد مهندس ژئوتکنيک (http://62.60.154.17/ebook2/4670.pdf) – فرج اله عسکری – جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران – 1372

51. توزيع لنگر (http://62.60.154.17/ebook2/7021.pdf) – جی. ام. گر – محمدرضا اخوان ليل آبادی – مرکز نشر دانشگاهی – 1366

52. توصيه های بين المللی برای طرح و اجرای سازه های بنايی غير مسلح و مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/4433.pdf) – کامران مالکی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1370

53. توصيه هايی برای طراحی اتصالات در سازه های بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/8013.pdf) – مجيد رضا نقيه – ناشر : ارکان – 1374

54. توصيه هايی برای محاسبه اثر باد بر سازه (http://62.60.154.17/ebook2/18029.pdf) – فريبا هاديان – ناشر : مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1378

55. تونلسازی (http://62.60.154.17/ebook2/15884.pdf) – حسن مدنی – مرکز نشر دانشگاه صنعتی اميرکبير – 1380

56. جداسازی لرزه ای در مقابل زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/11296.pdf) – آر. ايوان اسکينر – ويليام اچ. روبينسون – گرمی اچ. مک وری – محسن تهرانی زاده – فرزانه حامدی – انتشارات پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1378

57. جداول در مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/8772.pdf) – فرهاد علمی – مرتضی رئيسی – ناشر : مؤلف – 1375

58. حريم منابع آب و کاربرد آن در برنامه ريزی ناحيه ای (http://62.60.154.17/ebook2/3607.pdf) – سعدا… ولايتی – انتشارات خراسان – 1371

59. خاک های شور و سديمی (اصول ، ديناميک و سلول سازی) (http://62.60.154.17/ebook2/10881.pdf) – ای. برسلو- بی. ال. مک نيل – دی. ال. کارتر – حسام مجللی – مرکز نشر دانشگاهی تهران – 1373

60. خودآموز و مرجع دستورات SAP 2000 (http://62.60.154.17/ebook2/13522.pdf) – سپهر رئيسيان زاده – نشر کتاب دانشگاهی – تهران – 1380

61. داده های پايه شتابنگاشتهای شبکه شتابنگاری کشور (http://62.60.154.17/ebook2/18015.pdf) – حميد رضا رمضی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

62. در و پنجره پروفيل آهنی (http://62.60.154.17/ebook2/8559.pdf) – جواد فرازمند – انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – 1375

63. دستگاه طراحی کامپيوتری سازه های بتن آرمه CAD concret (http://62.60.154.17/ebook2/7809.PDF)- عباس مختارزاده – يحيی همتی – انتشارات مرکز خدمات فرهنگی سالکان – 1374

64. دوام بتن با سيمانهای پوزولانی در شرايط آزمايشگاهی مشابه خليج فارس (http://62.60.154.17/ebook2/18505.pdf) – علی اکبر رمضانيانپور – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1380

65. راهنمای استاتيک و مقاومت مصالح در گزيده ای از مسائل فصول مختلف (http://62.60.154.17/ebook2/93.pdf) – منصور سعيدبخش – ناشر : منصور سعيدبخش – 1370

66. راهنمای بررسی های محلی و تخمين پايداری سطوح شيبدار سنگی به روش تجربی (http://62.60.154.17/ebook2/18004.pdf) – سعيدهاشمی طباطبايی – محمدحسين توفيق ريحانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

67. راهنمای فارسی SAP 2000 ] ساپ دوهزار [ : تحليل استاتيکی و ديناميکی سازه ها در محيط ويندوز 95 ] نودوپنچ [ (http://62.60.154.17/ebook2/10810.PDF)- فرشيد فامورزاده – انتشارات ناقوس – 1378

68. راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه (http://62.60.154.17/ebook2/18499.pdf) – شاپور طاحونی – نشر توسعه ايران – 1382

69. رفتار و طرح لرزه ای ساختمان های بتن مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/15237.pdf) – عباسعلی تسنيمی – مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن

70. روش اندازه گيری نوفه در ساختمانها ( استاندارد پيشنهادی ) (http://62.60.154.17/ebook2/18492.pdf) – مينا مکانيک – خسرو مولانا – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1376

71. روشهای انرژی تحليل سازه ها (http://62.60.154.17/ebook2/11998.pdf) – ب. و. يانگ – علی کاوه – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی – 1375

72. روش های کلی اجرا بناهای زيرزمينی (http://62.60.154.17/ebook2/7443.pdf) – ژاک ماتيوا – ژان فرانسوا بوگارد – ابوالحسن بهنيا – کامبيز بهنيا – انتشارات دانشگاه تهران

73. روش های گوناگون اندازه گيری آب ( هيدرومتری ) (http://62.60.154.17/ebook2/14005.pdf) – علی مراد حسن لی – انتشارات دانشگاه شيراز – 1379

74. رهنمودهايی برای طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت و گاز (http://62.60.154.17/ebook2/12032.pdf) – محمود حسينی – مهران تيو – وزارت فرهنگ وآموزش عالی – مؤسسه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- 1376

75. زلزله: بررسی پديده طبيعی و محاسبه سازه های مقاوم در مقابل آن (http://62.60.154.17/ebook2/237.pdf) – شمس الدين مجابی – انتشارات جهاددانشگاهی – 1370

76. زلزله شناسی مهندسی ( جلد اول ) (http://62.60.154.17/ebook2/6161.pdf) – فريدون کيايی – انتشارات مهندسين مشاور جواب – 1372

77. زمين شناسی مهندسی – ويژه دانشجويان مهندسی عمران (http://62.60.154.17/ebook2/18162.pdf) – حسن صادقی- دانشگاه امام حسين (ع): مؤسسه چاپ و انتشارات – 1382

78. ساخت خانه با سازه چوبی (الگوئی از ساختمانهای سبک و مقاوم در برابر زمين لرزه) (http://62.60.154.17/ebook2/10419.pdf) – اندرسن،لروی اسکار – محمد کاظم سيفيان – دانشگاه تهران- 1377

79. ساختمان و تجهيزات آرشيو (http://62.60.154.17/ebook2/5811.pdf) – ميشل دوشن – شهلا اشرف – رضا مهاجر – انتشارات سازمان اسناد ملی ايران – 1371

80. ساختمان های تجاری با راندمان بالا (http://62.60.154.17/ebook2/19095.pdf) – نمايندگان صنعت ساختمان های تجاری – انتشارات ذره – 1382
81. سازه های ساختمان بلند (http://62.60.154.17/ebook2/5495.pdf) – ولف گانگ شولر – حجت الله عادلی – انتشارات دهخدا – 1371

82. سدهای بتنی، طرح و اجرا (http://62.60.154.17/ebook2/16192.pdf) – جليل ابريشمی – ناصر وهاب رجايی – انتشارات شرکت به نشر – 1380

83. سدهای پاره سنگی (http://62.60.154.17/ebook2/7983.pdf) – محمود وفاييان – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1374

84. سيستم پی لغزشی برای محافظت ساختمانهای کوچک در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/18533.pdf) – ابوالفضل حسنی – محسن تهرانی زاده – فريبرز محمدی تهرانی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1375

85. سيستم مرکب در ساختمان ( کمپوزيت ) (http://62.60.154.17/ebook2/16199.pdf) – پرويز پارسی راد – نشر ماکان – 1381

86. سيستم های انتقال آب (http://62.60.154.17/ebook2/18346.pdf) – ابوالفضل شمسايی- مرکزنشردانشگاه صنعتی اميرکبير(پلی تکنيک تهران)- 1381

87. سيستم های هيدرولوژيکی مدل سازی بارندگی – رواناب (http://62.60.154.17/ebook2/18234.pdf) – وی. پی. سينگ – محمدرضا نجفی – انتشارات دانشگاه تهران – 1381

88. سيمان (http://62.60.154.17/ebook2/8631.pdf) – عباس طائب – انتشارات مرکز تحقيقات سيمان دانشگاه علم و صنعت ايران- 1374

89. شناخت مواد و مصالح ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/16654.pdf) – علی اصغر حمزه گودرزی – مرکز نشر ثمر – 1381

90. طراحی پل (پل های بتن مسلح، فولادی، و پيش تنيده) (http://62.60.154.17/ebook2/4531.pdf) – شاپور طاحونی – انتشارات دانشگاه تهران – 1369

91. طراحی تونلهای آبی انستيتوی ئيدروپرايکت-مسکو (http://62.60.154.17/ebook2/3843.pdf) – انستيتو سراسری طراحی تحقيقاتی ئيدروپراکت شوروی – ماشاءا… ميار عليپور – انتشارات شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس – 1366

92. iطراحی دقيق والها به روش لوله های گسيختگی (http://62.60.154.17/ebook2/4568.pdf) –اK. W. Johansen – بهروز حکيما – انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران – 1367

93. طراحی ساختمانهای مقاوم در مقابل زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/3958.pdf) – مينورو واکاباياشی – محمد مهدی سعادتپور – انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1372

94. طراحی سازه های بتن آرمد (http://62.60.154.17/ebook2/7821.pdf) – اس. يو. پيلای ودِيگران – محمدصادق معرفت – انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه تهران – 1374

95. طراحی سازه های بتنی با استفاده از نرم افزار ETABS2000 (http://62.60.154.17/ebook2/15092.pdf) – حبيب اله اشرف – محمدعلی برخورداری – جواد هاشمی – 1381

96. طراحی سازه های ضد زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/16751.pdf) – جيمزآندرسون – کريستوفرآرنولدو ديگران – علی شريفی – رسول ميرقادری- مرکز نشر دانشگاهی – 1380

97. طراحی سازه های فولادی به روش LRFD (http://62.60.154.17/ebook2/11124.pdf) – آبراهام روکاچ – مجيد اقبالی زارچ – نشر علوم روز – 1378

98. طراحی شبکه های فاضلاب و حفاظت کانال (http://62.60.154.17/ebook2/13925.pdf) – جمال الدين عقيلی – انتشارات سيمای دانش – 1379

99. طراحی کاربردی ساختمانهای مقاوم در برابر زمين لرزه (http://62.60.154.17/ebook2/12361.pdf) – ديويد کی – فريبرز ناطقی الهی – مهرتاش معتمدی – انتشارات مؤسسه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1376

100.طراحی و اجرای ساختمانهای بنايی مقاوم در برابر زمين لرزه (http://62.60.154.17/ebook2/18425.pdf) – فريبرز ناطقی الهی – مهرتاش معتمدی – انتشارات نوپردازان – 1382

101.طراحی و اجرای ساختمانهای چوبی (http://62.60.154.17/ebook2/4443.PDF) – يونيدو – محمد ابراهيم سجودی – محمد کريم عليزاده حصاری – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1371

102.طراحی هندسی معابر روشهای مدرن راه سازی (http://62.60.154.17/ebook2/10403.pdf) – محمود صرافين – ناشر : مؤلف – 1377

103.طرح اختلاط بتن طبق آيين نامه بتن آمريکا [ACI 211.1-Reapproved 1997] (http://62.60.154.17/ebook2/10811.PDF) – کميته اi[211.1] انجمن بتن آمريکا – عليرضا باقری – محمود ايراجيان – نشر انگيزه – 1378

104.طرح خميری ساختمانهای فلزی (http://62.60.154.17/ebook2/2714.PDF) – ديسک، رابرت او – ميرجعفر علوی – انتشارات دانشگاه تهران – 1368

105.طرح لرزه ای ساختمانهای آجری (http://62.60.154.17/ebook2/9990.pdf) – حسن مقدم – انتشارات دانشگاه صنعتی شريف – تهران – 1377

106.طرح و محاسبه بتون مسلح (http://62.60.154.17/ebook2/2783.pdf) – محمود اميراحمدی – انتشارات اميد – 1368

107.طرح و محاسبه پل جلد اول : پل ها بتنی (http://62.60.154.17/ebook2/2384.pdf) – شاپور طاحونی – نشر دانش امروز (وابسته به مؤسسه انتشارات اميرکبير) – 1362

108.طرح و محاسبه قابهای شيبدار (http://62.60.154.17/ebook2/7828.pdf) – محمدجعفر کرمی – ناشر: مؤلف – 1365

109.طرح هندسی راه (http://62.60.154.17/ebook2/18487.pdf) – گرشاسب نريمانی – انتشارات دانشگاه تهران – 1380

110.عايقهای حرارتی (http://62.60.154.17/ebook2/18527.pdf) – سعيد امانی – عبدالرضا کرباسی – انتشارات سازمان بهره وری انرژی ايران – 1383

111.عملکرد برخی از مصالح برای تعمير سطحی بتن در شرايط شبيه سازی شده خليج فارس (http://62.60.154.17/ebook2/18003.pdf) – طيبه پرهيزگار – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1382

112.فرمهای ساختمانی (http://62.60.154.17/ebook2/19912.pdf) – مهدی فرشاد – انتشارات دانشگاه پهلوی – 2537

113.قنات : فنی برای دستيابی به آب (http://62.60.154.17/ebook2/393.pdf) – هانری گوبلو – ابوالحسن سروقدمقدم – محمدحسين پاپلی يزدی – انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی – 1371

114.کاربرد سنگريزه در سازه های هيدروليکی (http://62.60.154.17/ebook2/5534.pdf) – ديويد استفنسن – فرزاد ولی پور گودرزی – انتشارات نشر دانش امروز – 1372

115.کتاب راهنماو حل المسائل محاسبات فنی ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/18315.pdf) – مجيد ظهير مسگری – نشر کارآفرينان – 1382

116.مباحث بنيادی اجرای سازه های فولادی (http://62.60.154.17/ebook2/1198.PDF) – فريدون ايرانی – انتشارات بنياد فرهنگی رضوی – 1370

117.مباني تئوري سـاختمانهاي پوسـته اي (http://62.60.154.17/ebook2/53.pdf)- مهدي فرشـاد- انتشارات دانشـگاه شـيراز- 1355

118.iمبانی زمين شناسی مهندسی (http://62.60.154.17/ebook2/15073.pdf) -اA.C.Waltham – اکبر قاضی فرد – نعيم امامی – انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان – 1380

119.مبانی نظريه خميری در خاک (http://62.60.154.17/ebook2/15344.pdf)– اميرالدين صدرنژاد- دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی- 1379

120.مبانی هيدروديناميک کانالهای باز به انضمام تست و مسائل حل شده (http://62.60.154.17/ebook2/16078.pdf) – حسين افضلی مهر – منوچهر حيدرپور – انتشارات ارکان – 1380

121.متره و برآورد ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/3076.pdf) – حسين سوداگر – انتشارات فنی حسينيان – تهران – 1372

122.مجموعه سؤالات آزمونهای : مقررات ملی ساختمان رشته عمران نظارت و محاسبات (http://62.60.154.17/ebook2/18508.pdf) – نشر توسعه ايران – 1382

123.محاسبات ساختمانهای بتنی (http://62.60.154.17/ebook2/6827.pdf) – حسين سوداگر

124.محاسبه ساختمانهای فلزی (http://62.60.154.17/ebook2/6840.pdf) – حسين سوداگر – ناشر: مؤلف – 1369

125.محاسبه تونل ها با روش همگرايی – فشردگی (http://62.60.154.17/ebook2/17566.pdf) – سعيد قربان بيگی – انتشارات دانشکده صنعت آب و برق – 1381

126.مديريت دفع و بازيافت مواد زايد جامد شهری در ايران (http://62.60.154.17/ebook2/11502.pdf) – محمدعلی عبدلی – انتشارات سازمان شهرداريهای کشور – 1379

127.مرمت و تقويت سازه های بتن مسلح در مناطق زلزله خيز (http://62.60.154.17/ebook2/2319.pdf) – پرويز مباحی – بابک اسماعيل زاده حکيمی – ناشر : بنياد مسکن انقلاب اسلامی – 1371

128.مسائلی از بارگذاری (http://62.60.154.17/ebook2/6985.pdf) – اميرعباس محمدی – ناشر : سالکان – 1373

129.مشخصات ايستگاههای شبکه شتابنگاری کشور (http://62.60.154.17/ebook2/18017.pdf) – حسين ميرزايی علويچه – اسماعيل فرزانگان – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1377

130.مصالح ساختمان (http://62.60.154.17/ebook2/11706.pdf) – احمد حامی – انتشارات دانشگاه تهران – 1378

131.معيارهای طراحی سازه پايدار در برابر زمينلرزه (http://62.60.154.17/ebook2/3490.pdf) – جی.دبليو.هاوسنر – پی.سی.جنينگز – ابوالحسن رده – انتشارات دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی – 1371

132.مقاومت مصالح (http://62.60.154.17/ebook2/3634.pdf) – علی کاوه – انتشارات دانشگاه يزد – 1371

133.مقاومت مصالح پيشرفته سيستم SI (http://62.60.154.17/ebook2/16216.pdf) – استيون تيموشنکو – حميدرضا اشرفی – انتشارات آييژ – 1380

134.مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به کمک بادبندهای فولادی (http://62.60.154.17/ebook2/17998.pdf) – عباسعلی تسنيمی – انتشارات مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن – 1379

135.مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/3094.pdf) – کامبيز بهنيا- امير محمد طباطبايی- موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران – 1372

136.مکانيک خاک (http://62.60.154.17/ebook2/4511.pdf) – ن. سيتويچ – محمود وفائيان – مرکز انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان – 1372

137.مهندسی ترابری : ( اصول برنامه ريزی و مدل سازی حمل ونقل ) (http://62.60.154.17/ebook2/13949.pdf) – پل اچ رايت – نورمن جی اشفورد – شهريار افندی زاده – اميرمسعود رحيمی – مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران – 1379

138.مهندسی زه کشی (http://62.60.154.17/ebook2/340.pdf) – جيمز.ان.لوتين – محمدابراهيم بازاری و ديگران – انتشارات دانشگاه مشهد – 1370

139.مهندسی ژئوتکنيک لرزه ای (http://62.60.154.17/ebook2/10390.pdf) – Steven L.Kramer – مجدالدين ميرمحمدحسينی – بابک عارف پور- پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – 1378

140. مهندسی سنگ کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/18163.pdf) – اورت هوک – عبدالرضا طاهريان – انتشارات دهخدا – 1381

141. نقش اتصالات در مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله (http://62.60.154.17/ebook2/16070.pdf) – کميته بين المللی بتن اروپا – اصغر وطنی اسکوئی – انتشارات سيمای دانش – 1380

142. نقش ساختارهای سنگی در ژئوتکنيک از ديدگاه مکانيک سنگ (http://62.60.154.17/ebook2/11250.pdf) – اصغر لادريان – ناشر : مؤلف – 1378

143. نقشه برداری مسير و قوس ها در راهسازی ( جلد اول ) (http://62.60.154.17/ebook2/15982.pdf) – عليرضا سليمانی – انتشارات آذرخش – 1379

144. نقشه ها و نيمرخهای زمين شناسی برای مهندسين عمران (http://62.60.154.17/ebook2/10281.pdf) – پيتر آر توماس – محمدحسن بازيار و ديگران – انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران – تهران – 1374

145. هيدرولوژی کاربردی (http://62.60.154.17/ebook2/587.pdf) – محمد مهدوی – انتشارات دانشگاه تهران – 1371

146. هيدروليک کانال های روباز (http://62.60.154.17/ebook2/11908.pdf) – غلامعباس بارانی – انتشارات دانشگاه شهيد باهنر کرمان – 13۷۴