بایگانی برچسب: s

تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال (قسمت 2)

قبل از مطالعه این پست توصیه میشود به قسمت 1 تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال مراجعه فرمایید.

ادامه:

مثال از حل تحلیل تقریبی قاب تحت اثر نیروی جانبی:

تحلیل تقریبی قابهای ساختمانی به روش پرتال

ادامه خواندن تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال (قسمت 2)

تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال (قسمت 1)

تحلیل قابهای ساختمانی به روش پرتال

همانطور که میدانید بارهای جانبی ساختمان (نیروهای جانبی) عبارتند از باد و زلزله. تحلیل قابهای ساختمان تحت اثر نیروهای جانبی یکی از اصلی ترین و البته وقتگیرترین قسمتهای تحلیل سازه است. به همین دلیل روشهای تقریبی برای انجام این محاسبات پیشنهاد شده اند که در ساختمانهای متدوال با تقریب خوبی نتایج مورد نیاز را به ما میدهند. یکی از این روشها, روش پرتال است. هر چه قابهای ما منظمتر باشند و سختی اعضای آنها به همدیگر نزدیکتر باشند, روشهای تقریبی بهتر جواب میدهند. در ادامه به توضیح روش پرتال و ذکر گام به گام مراحل آن میپردازیم:

ادامه خواندن تحلیل تقریبی قابها در مقابل بارهای جانبی به روش پرتال (قسمت 1)