بایگانی برچسب: s

دانستنی های کانال پاناما

کانال پاناما یکی از موفقیتهای عظیم مهندسی عمران بود که در آن 42000 نفر نقش خود را به خوبی انجام دادند.

کانال پاناما - مسیر میانبر کشتی ها

ادامه خواندن دانستنی های کانال پاناما