برخی اصطلاحات رایج در مهندسی راهسازی

آبرو

هر سازه اي، غير از پل، كه براي تخليه آب از زير راه ساخته مي شود.

 

آسفالت حفاظتي

پخش قير در راههاي خاكي شني، آسفالتي و بتني و بلافاصله پخش سنگدانه بر روي آن، يا

قيرپاشي بدون سنگدانه، و يا پخش آس فالت اسلاري سيل، و يا آسفالت متخلخل، آسفالت حفاظتي

ناميده مي شود.

 

آسفالت سرد

آسفالت سرد از اختلاط مصالح سنگي يا قيرهاي محلول، يا قيرآبه ها و يا قطران در دماي محيط

تهيه و در همين دما پخش و متراكم مي شود.

 

آسفالت متخلخل

آسفالت متخلخل از اختلاط قير با سنگدانه هاي شكسته داراي دانه بندي باز، در كارخانه آسفالت

تهيه مي شود.

 

اساس

قشري از مصالح سنگي با مشخصات فني و به ضخامت معين كه بر روي بستر آماده شده راه و يا

لايه زيراساس، به منظور تحمل بارهاي وارده از لايه هاي بالاتر روسازي قرار گيرد، قشر اساس

ناميده مي شود.

 

اساس شني

عبارت است از مصالح شكسته شني با مشخصات فني معين كه به ابعاد هندسي مورد نظر بر روي

قشر زيراساس و يا بستر روسازي قرارگيرد.

اساس قيري

مخلوطي از مصالح سنگي و قير با مشخصات فني و به ضخامت معين كه بر روي بستر آماده شده

راه و يا لايه زيراساس، به منظور تحمل ب ارهاي وارده از لايه هاي بالاتر روسازي قرار گيرد ، قشر

اساس قيري ناميده مي شود.

 

اساس ماكادامي

مخلوطي از سنگ كوهي و يا سنگهاي رودخانه اي شكسته به اندازه هاي مشخص و پخش آن

بر روي قشر آماده شده سطح راه برابر ابعاد، اندازه ها و ضخامتهاي مشخص شده در نقشه ها.

 

اندود سطحي (تك كت)

پخش يك لايه بسيار نازك قير محلول يا قيرآبه روي سطح آسفالتي يا بتني به منظور آغشته

نمودن سطوح مزبور و ايجاد چسبندگي با قشر آسفالتي كه متعاقبًا روي آن پخش مي شود، اندود

سطحي يا تك كت ناميده مي شود.

 

اندود نفوذي (پريم كت)

پخش يك لايه قير محلول با كندرواني (ويسكوزيته) كم يا متوسط در سطح شني راه (بستر

روسازي راه يا زيراساس و يا اساس)، اندود نفوذي يا پريم كت ناميده مي شود.

 

اندودهاي آب بند (سيل كت)

اجراي آسفالتهاي حفاظتي بر روي انواع رويه هاي آسفالتي و يا بتني موجود، به منظور آب بندي،

افزايش خاصيت ن فوذناپذيري، اصلاح آسيب ديدگيهاي سطحي، بهسازي موقت و افزايش عمر

بهره برداريها، اندود آب بند يا سيل كت ناميده مي شود.

بازيابي روسازي آسفالتي

بازيابي روسازي آسفالتي، استفاده مجدد از آسفالتهاي قديمي است كه قبلا كاربرد اوليه خود را

به انجام رسانده است . اين عمل معمو ً لا پس از انجام پاره اي فعل و انفعال بر روي آسفالتهاي

قديمي صورت مي گيرد.

 

بتن آسفالتي با دانه بندي باز

عبارت است از مخلوط قير و مصالح سنگي با دانه بندي باز كه مناسب براي بالا بردن اصطكاك

روسازي مرطوب مي باشد.

 

بتن آسفالتي با دانه بندي متراكم

عبارت است از مخلوط قير و مصالح سنگي با دانه بندي پيوسته مناسب براي شرايط محلي با

كاهش فضاي خالي و افزايش مقاومت و عمر بيشتر.

 

بستر روسازي راه

سطح تمام شده خاكي راه كه مصالح لايه هاي روسازي بر روي آن قرار مي گيرد.

 

بهسازي و روكش آسفالتي

مرمت و اصلاح انواع آسيب ديدگيهاي سطحي و سازه اي روسازيهاي آسفالتي، شامل : تعميرات

سطحي، اجراي روكشهاي تقويتي، بازيافت و يا تركيبي از اين عمليات بهسازي ناميده مي شود.

 

پل

سازه فلزي يا با مصالح ساختماني براي عبور راه، راه آهن و يا پياده از روي آب يا مسير راهي ديگر.

 

پي كني ابنيه فني

پي كني ا بنيه فني عبارت است از كندن محل پي پايه ها، ديوارها، زهكشيها، با دست و يا بيل

مكانيكي (يا وسايل مشابه) طبق رقوم مندرج در نقشه هاي اجرايي و به دستور دستگاه نظارت.

 

تخليه آبهاي سطحي

عبارت است از احداث نهرها، و آبروهاي باز و يا بسته، لول ه گذاريهاي سطحي، انحراف و تنظيم و

كنترل جريان آب انهار و رودخانه ها و اجراي ساير كارهاي تكميلي، طبق نقشه هاي اجرا يي و

دستورات دستگاه نظارت.

 

خاك مسلح

خاك مسلح عبارت است از مجموعه خاك و جوشنها كه به صورت نوارهاي افقي در خاك

قرار مي گيرند و پوسته كه بتني يا فلزي است و نماي خاك مسلح را تشكيل مي دهد.

 

داربست

سازه اي موقت است كه براي نگهداري قالب بندي، سكوهاي كار و تحمل بارهاي حين اجرا

برپا مي شود. مشتمل بر شمع بندي، پايه هاي قائم، صفحات افقي، بادبندها، زيرسري ها و نظاير آن.

 

راه انحرافي

راهي موقت براي عبور ترافيك در زمان قطع عبور از بخشي از راه.

 

روسازي

روسازي راه سازه اي است كه بر روي آخرين لايه متراكم شده خاك زمين طبيعي، خاكريزيها يا

كف برشهاي خاكي و يا سنگي كه به طور كلي بستر روسازي ناميده مي شود، قرار مي گيرد.

 

زهكشي

زهكشي عبارت است از لوله گذاريهاي سطحي و زيرزميني، مصرف زه هاي سنگي و يا خرده سنگي،

انحراف و تنظيم و اجراي ساير كارهاي تكميلي، طبق نقشه هاي اجرايي و دستورات دستگاه

نظارت.

زيراساس

قشري از مصالح سنگي (و يا مخلوطي از مصالح سنگي و مواد افزودني ) با مشخصات فني معين و

به ضخامت مشخص كه بر روي بستر راه (ساب گريد) به منظور تحمل بارهاي وارده از قشرهاي

بالاي روسازي قشر اساس قرار گيرد، قشر زيراساس ناميده مي شود . زيراساس معمو ً لا اولين لايه از

ساختمان روسازي راه را تشكيل مي دهد.

 

زيراساس شني

مصالح شني با مشخصات فني معين تهيه و بر روي بستر روسازي راه حمل و به ضخامت

مورد نظر پخش و سپس طبق شرا يط فني آبپاشي و كوبيده مي گردد . قشر حاصله، زيراساس شني

ناميده مي شود.

 

سنگ پشت كار

قطعه سنگي است كه در پشت نما به كار مي رود و مستقيمًا در برابر عوامل جوي قرار ندارد.

 

سنگ توكار

قطعه سنگي است كه در داخل بنا به كار برده مي شود.

 

سنگ دوكله و يا سرتاسري

قطعه سنگي است كه تمام ضخامت بنا را در بر مي گيرد.

 

سنگ راسته

قطعه سنگي است كه طول اصلي آن در امتداد نماي بنا قرار مي گيرد.

 

سنگ كله

قطعه سنگي است كه طول اصلي آن در داخل بنا قرار مي گيرد.

سنگ نبش

قطعه سنگي است كه در گوشه بنا به كار برده مي شود.

 

سنگ نما

قطعه سنگي است كه در نماي بنا ب ه كار برده مي شود . اين قطعه بايد داراي ريشه كافي بوده تا

در ضمن مقاومت در برابر عوامل جوي، استحكام بنا را هم تامين نمايد.

 

شانه راه

آن قسمت از كف راه كه براي توقف اضطراري وسايل نقليه اختصاص داده شده است.

 

شيب عرضي

عبارت است از شيب عرضي سطح راه و در مسيرهاي مستقيم اغلب معادل ٢% مي باشد.

 

طاقهاي با دور تمام

طاقهايي كه انتهاي قوس طاق به حالت عمودي روي پايه ها قرار گرفته باشد.

 

طاقهاي ني مخيز

طاقهايي كه با طاق به حالت مايل و با شيب ١و ٢ روي پايه قرار گرفته باشد.

عمليات خاكي

عبارت است از كليه كارهاي لازم براي تميز كردن بستر و حريم راه، خاكبرداري و خاكريزي خاك،

سنگ و يا ساير مصالح، از و يا در مسير و يا محدوده راه در منطقه عمليات طرح، طبق نقشه هاي

اجرايي و يا برابر دستورات دستگاه نظارت.

 

قالب

سازه اي موقت براي در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و كسب مقاومت كافي براي تحمل بار

بتن.

 

قرضه جانبي

قرضه ايست موجود در حريم قانوني راه و در صورت بلامانع بودن در نزديكي و مجاورت حريم راه.

 

قرضه موضعي

قرضه ايست كه از منابع مناسب موجود در طول راه و با رعايت حداقل فاصله حمل تعيين مي شود.

 

قرضه منتخب

قرضه ايست متشكل از مصالح رودخانه اي و يا كوهي و يا مصالحي با مشخصات معين كه از منابع

خاص تأمين مي شود.

 

كنترل فرسايش

عبارت است از ايجاد فضاي سبز و يا تثبيت خاك با قيرآبه و يا پوشش با بتن پاشيده و شيب بندي

به منظور كاهش از دست رفتن خاك به علت آب يا باد.

 

مديريت روسازي راه

عبارت است از تمامي فعاليتهاي مربوط به طراحي، ساخت، نگهداري، ارزيابي مداوم، ترميم،

بهسازي و يا بازسازي روسازي شبكه راهها . مديريت روسازي راه مجموعه اي است از ابزار و روشهاكه علاوه بر سازماندهي به شبكه روسازيها به تصميم گيري براي دست يافتن به برنامه هاي

درازمدت مؤثر و اقتصادي براي نگهداري روسازيها در سطحي قابل قبول، كمك مي كند.

 

مجموعه قالب بندي

مجموعه اي كه براي نگهداري بتن در شكل مورد نظر به كار مي رود، مشتمل بر رويه قالب، بدنه

قالب، پشت بندها، كلافها، چپ و راستها و نظاير آن.

 

ميانه راه

آن قسمت از عرض راه كه در حد فاصل (بين) مسير رفت و برگشت قرار گرفته و مسيرهاي رفت و

برگشت را از هم جدا مي كند.

منبع: Civiltect.com

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *